PRIVACY declaration

Privacyverklaring CrossFit Hoofddorp

Je privacy is voor CrossFit Hoofddorp van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij gebruik van de online dienst SportBit manager.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst SportBit manager allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met CrossFit Hoofddorp.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de online dienst. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je en sportprestaties t.b.v performancetracking en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

In-app aankopen doen

Je kunt in onze online dienst SportBit manager dingen kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en te registreren.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij onze online dienst SportBit manager een betaald abonnement afsluiten. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je het abonnement hebt opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Aankopen credits

Sommige dingen bij SportBit manager werken met credits, die je vooraf moet kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de online dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

 • via social media

  Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

 

Cookies

Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 •  

  Klacht indienen

  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CrossFit Hoofddorp privacy statement

 

Your privacy is of great importance to CrossFit Hoofddorp. We therefore comply with the privacy law. This means that your data is safe with us and that we always use it properly. For the processing of our member administration, we use the online service SportBit manager.

In this privacy statement we explain what we do with the online service SportBit manager with information that we learn about you.

 

If you have any questions, or want to know exactly what we keep of you, please contact CrossFit Hoofddorp.

 

Handling order

When you place an order with us, we use your personal data to be able to handle it properly. We may then give your personal details to our delivery service to have the order delivered to you. We also receive information about your payment from your bank or credit card company.

For this we use your payment details, name and address, e-mail address, telephone number and billing address. We are legally obliged to do this. We keep this information up to two years after your order has been completed and seven years after that (that is the legal obligation to retain).

 

Access portal

With our portal you get access to a management environment where you can set, specify and change things yourself for the online service. We keep track of what you did and when, so that there is proof of it.

For this we use you and sports performances for performance tracking and e-mail address. We do this on the basis of your consent. We keep this information up to six months after the end of the service to you.

 

Make in-app purchases

You can buy things in our online service SportBit manager. We use your personal data to process and register the purchase.

For this we use your e-mail address, billing address, name and address, telephone number and payment details. We do this on the basis of your consent. We keep this information up to two years after your order has been completed and seven years after that (that is the legal obligation to retain).

 

Take out a subscription

You can take out a paid subscription with our online service SportBit manager. We use your personal data to process the payment.

For this we use your billing address, telephone number, payment details, e-mail address and name and address details. We are legally obliged to do this. We keep this information up to two years after you cancel the subscription and seven years thereafter (that is the legal retention).

 

Contact form and Newsletter

With the contact form you can ask us questions or make requests.

For this we use your e-mail address. We do this on the basis of your consent. We keep this information until we are sure that you are satisfied with our response and six months thereafter. This way we can easily access the information in subsequent questions. We can also train our customer service to be even better.

You can subscribe to our newsletter. Here you can read news, tips and information about our products and services. You can cancel this subscription at any time. Each newsletter contains an unsubscribe link. You can also report this via your account. You can also report this via the portal.

Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your permission. This data is kept for up to three months after you cancel the subscription.

 

Purchases credits

Some things at SportBit manager work with credits, which you have to buy in advance. Hereby we use your personal data to handle the purchase and to register the credits.

For this we use your e-mail address, name and address, telephone number, payment details and billing address. We are legally obliged to do this. We keep this information up to two years after your order has been completed and seven years after that (that is the legal obligation to retain).

 

Your account

For certain parts of our online service you must first register. You must then enter information about yourself and choose a username. With this we create an account, on which you can log in with that username and a self-chosen password.

For this we use your nickname, name and address, phone number, profile picture, e-mail address, date of birth, billing address, payment details and gender. We need this because of the contract we conclude with you. We keep this information for six months after you have canceled the account.

We keep this information so that you do not have to re-enter it every time and so that we can approach you more easily if necessary for the online service. You can adjust information via your account whenever you want.

 

Other parties

We do not give your personal data to other companies or agencies, except if necessary for the online service or if the law says that it should. An example is that we can report to the police in the event of a suspicion of fraud.

Advertisement

We would like to send you advertising about offers and new products or services. We do this:

by email

via social media

You can object to this advertisement at any time. Each e-mail contains an unsubscribe link. You can block us or use the unsubscribe option. You can also report this via your account.

Provision to other companies or institutions

We will not, under any circumstances, provide your personal data to other companies or institutions, except if this is necessary for our online service or if we are legally obliged to do so (for example, if the police require this if there is a suspicion of a crime).

Some partners are located outside the European Union.

 

Cookies

Our online service uses cookies. Cookies are small files where we can store information so that you do not have to enter it all the time. But we can also see that you are visiting us again.

You can disable cookies from your browser, but some things from our online service may not work properly.

We have made agreements about the use of cookies with other companies that place cookies. However, we do not have complete control over what they themselves do with the cookies. Read their privacy statements.

 

Google Analytics

We use Google Analytics to track how visitors use our online service. We have signed a processor agreement with Google. There are strict agreements about what they can keep up with. We have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services. We let Google anonymize the IP addresses.

 

Security

Security of personal data is of great importance to us. We ensure that your data is properly secured with us. We always adjust security and pay attention to what can go wrong.

 

Changes to this privacy statement

When our online service changes, we must of course also change the privacy statement. Always pay attention to the date above and check regularly for new versions. We will do our best to announce changes separately.

 

View and change your data

If you have questions or want to know what personal information we have about you, you can always contact us. See the contact details below.

You have the following rights:

get an explanation about what personal data we have and what we do with it

insight into the exact personal data we have

to have errors corrected

the removal of outdated personal data

withdrawing permission

object to a particular use

Please note that you always clearly state who you are, so that we can be sure that we do not modify or delete data from the wrong person.

 

 

To file a complaint

If you feel that we are not helping you in the right way, you have the right to file a complaint with the supervisor. This is called the Dutch Data Protection Authority.