Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT HOOFDDORP B.V.

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Hoofddorp B.V. Bij registratie zijn leden op de hoogte van de algemene voorwaarden. Ze worden verondersteld de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen voordat ze hun account activeren. Door activatie gaan leden akkoord met deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Lidmaatschap

Lidmaatschap wordt gedefinieerd als een overeenkomt waarbij het lid het recht heeft om deel te nemen aan het aantal klassen dat aan zijn specifieke lidmaatschap is gekoppeld. De hoeveelheid lessen die aan het gekozen lidmaatschap gekoppeld zijn, worden per kalendermaand beschikbaar gesteld en zijn niet inzetbaar in de opvolgende maanden. Lessen die niet zijn gevolgd komen dus elke maand te vervallen.

Art. 3a Lidmaatschapsgelden

Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf aan elk termijn via SEPA automatische periodieke incasso voldaan. CrossFit Hoofddorp behoudt zich het recht voor, om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan CrossFit Hoofddorp te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van CrossFit Hoofddorp tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. CrossFit Hoofddorp heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is CrossFit Hoofddorp gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van CrossFit Hoofddorp, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting. Indien CrossFit Hoofddorp over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan CrossFit Hoofddorp het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van CrossFit Hoofddorp tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Hoofddorp is bevoegd ieder kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 10%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap

CrossFit lidmaatschappen worden voor een gekozen termijn afgesloten en automatisch voor een periode van één maand verlengd tegen de tarieven die gelden op het moment van verlenging. Opzegging van een lidmaatschap kan op elk moment en alleen doormiddel van een eindgesprek geschieden. Je kunt je opzegging en aanvraag voor eindgesprek kenbaar maken door contact op te nemen via 023-5746860. Elk lidmaatschap kan na de eerstgekozen termijn worden geannuleerd en heeft een opzegtermijn van een volledige kalendermaand. Het beëindigen van een gepauzeerd lidmaatschap is niet mogelijk, deze dient eerst geactiveerd te worden.

Art. 5 Tussentijdse wijzigingen in het lidmaatschap tijdens de lidmaatschapsperiode

Leden kunnen op elk moment hun lidmaatschap upgraden. Een downgrade kan plaatsvinden na de eerstgekozen termijn. Het is onmogelijk om een lidmaatschap te downgraden, te annuleren of te pauzeren gedurende een reeds begonnen maand; wijzigingen van het lidmaatschap worden pas van kracht en worden aan het begin van de volgende maand doorgevoerd.

Art. 6 Pauzeren van lidmaatschappen
Lidmaatschappen (“huidige”, “Mainport” en “outdoor” lidmaatschappen uitgesloten) kunnen 1 x per kalenderjaar worden onderbroken tijdens actief lidmaatschap. De minimale duur van een lidmaatschapspauze is echter een volledige kalendermaand. Lidmaatschapspauzes kunnen pas beginnen op de 1e van de volgende maand en moeten uiterlijk 10 dagen voor het begin van de eerste maand van de lidmaatschapspauze per e-mail worden gecommuniceerd. Een lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden onderbroken en leden moeten een begindatum indienen voor wanneer hun lidmaatschap weer actief wordt. Als er geen communicatie is over een lopende startdatum minder dan 10 dagen voordat het lidmaatschap weer actief wordt, wordt het lid automatisch gefactureerd op de 1e van de startmaand zonder de mogelijkheid tot restitutie.

Art. 7 lessen

CrossFit Hoofddorp BV behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of te annuleren zonder enige terugbetaling of compensatie in verband met feestdagen, vakantietijd, vanwege een gebrek aan voldoende deelnemers, de ziekte van een coach, overmacht, onvoorziene omstandigheden of enige ander evenement buiten de redelijke controle van CrossFit Hoofddorp BV

Art. 8 Gedrag van leden

Leden mogen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten van CrossFit Hoofddorp B.V. Leden zijn aansprakelijk voor nalatige of opzettelijke schade aan eigendommen. Onacceptabel, grof of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Coaches zijn verantwoordelijk voor de klas en hebben daarom volledige autoriteit en laatste stem.

Art. 9 Aansprakelijkheid

Leden gebruiken materialen en faciliteiten bij CrossFit Hoofddorp B.V. op eigen risico. CrossFit Hoofddorp B.V. of een van hun coaches accepteert geen verantwoordelijkheid voor het letsel, letsel of overlijden van een lid tijdens deelname aan lessen of tijdens het gebruik van materialen of faciliteiten. Leden vrijwaren CrossFit Hoofddorp B.V. voor aansprakelijkheid jegens een derde die geen verband houdt met hun dienstverlening.

Art. 10 Fotografisch materiaal

Leden geven CrossFit Hoofddorp B.V. toestemming om fotografische afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en/of individuen, onder voorbehoud van beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Vanaf mei 2018 moeten nieuwe leden zich aanmelden voordat CrossFit Hoofddorp fotomateriaal van individuele leden mag gebruiken voor promotionele doeleinden.

Art. 11 Videomateriaal

Leden geven CrossFit Hoofddorp B.V. toestemming om videobeelden en andere soorten opnames van groepen en/of individuen, onder voorbehoud van beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Vanaf mei 2018 moeten nieuwe leden zich aanmelden voordat CrossFit Hoofddorp videomateriaal van individuele leden mag gebruiken voor promotionele doeleinden. De camera’s in de faciliteit die om veiligheidsredenen zijn geplaatst, slaan videobeelden maximaal 72 uur op. De beelden kunnen en mogen alleen worden gebruikt bij gebeurtenissen van criminele activiteiten en kunnen langer worden opgeslagen dan de eerdergenoemde 72 uur bij gebeurtenissen van (vermoede) criminele activiteiten.

Art. 12 Privacy en gegevensopslag

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en om de gebruikerservaring te optimaliseren. Persoonlijke gegevens worden niet voor winstdoeleinden doorgegeven aan derden, in overeenstemming met de wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden veilig en beveiligd opgeslagen met CrossFit Hoofddorp of onze partner SportBit Manager, met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben, die zorgt voor de veilige opslag en het gebruik van persoonlijke gegevens. CrossFit Hoofddorp coaches en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang alleen gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin. Alle werknemers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, rapporteren aan de functionaris voor gegevensbescherming van CrossFit Hoofddorp en alle opgeslagen, gebruikte en geanalyseerde persoonlijke gegevens worden gerapporteerd in een up-to-date record van verwerkingsactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van CrossFit Hoofddorp zoals verplicht in artikel 30 van de Global Data Protection Regulatie.

arrow-down
× WhatsApp ons!